معنی کلمه تخریب غیرمجاز سازه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تخریب سازه به انگلیسی in اکتبر 28, 2019

معنی کلمه تخریب غیرمجاز سازه به انگلیسی می شود Unauthorized destruction of structures

Leave a Reply