معنی کلمه تخریب غیراصولی سازه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تخریب سازه به انگلیسی in اکتبر 28, 2019

معنی کلمه تخریب غیراصولی سازه به انگلیسی می شود Abnormal destruction of structures

Leave a Reply