معنی کلمه تخریب ساز بتنی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تخریب سازه به انگلیسی in اکتبر 28, 2019

معنی کلمه تخریب ساز بتنی به انگلیسی می شود Destruction of concrete structures

Leave a Reply