معنی کلمه تخریب سازه بزرگ به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تخریب سازه به انگلیسی in اکتبر 28, 2019

معنی کلمه تخریب سازه بزرگ به انگلیسی می شود Destruction of large structures

Leave a Reply